Bilaga 2

Avropsavtal

Universitetet beräknar att för institutioner och personals användning under avtalstiden ca 3000 persondatorer kommer att införskaffas från Apple med en jämn fördelning över avtalstiden.

Universitetets institutioner och personal samt studerande erhåller motsvarande 3% rabatt på återförsäljares prislista vid köptillfället. Denna rabatt utgår vid inköpstillfället.

Apple äger rätten att från tid till annan hänvisa till olika återförsäljare som kan lämna ovan nämnda rabatt. Det bör dock alltid finnas en återförsäljare som kan åberopa ramavtal med statskontoret vad avser persondatorer från Apple.

Då Apple inte sätter slutkundspris kan Apple inte garantera någon form av pris utan bara se till att återförsäljare enligt ovan kan ge den nämnda rabatten på produkter, vilka återfinns på gällande svenska pris-/produktlista från Apple.

Ovanstående gäller under förutsättning av att Universitetets inköp av persondatorer från Apple inte skiljer sig nämnvärt från nuvarande produktfördelning.