AVTAL MELLAN

LUNDS UNIVERSITET,
TELIA REGION SYD
OCH
APPLE COMPUTER AB
Lunds Universitet (Universitetet), Telia Region Syd (Telia) och Apple Computer AB (Apple) har enats om att samarbeta kring vissa områden gällande elektronisk hopkoppling av studenter och anställda till Universitetet.

Bakgrund

Universitetet har intentionen att på sikt göra det möjligt för alla studenter och anställda att koppla upp sig mot interna och externa informationskällor via dator. Med tanke på det stora antal personer det kommer att röra sig om (upp till 30 - 40 000) är dagens lösningar ej möjliga. Universitetet bedömer det ej som möjligt att administrera modempooler och inkommande telefonlinjer som kan hantera denna stora mängd anslutningar.

Projektet

Projektet syftar till att ta fram lösningar på universitetets behov av sådan uppkoppling. De framtagna resultaten skall dock i tillämpliga delar även kunna användas inom utbildningsväsendet i övrigt (grundskola, gymnasium, högskola). I detta avseende ligger projektet väl i linje med övriga satsningar inom detta område; t ex de som är initierade via IT-kommissionens arbete. Samordning skall också ske med andra projekt i möjligaste mån.

Teknisk sett innebär projektet att parterna via tester och tekniska utvärderingar undersöker olika möjliga anslutningsvägar till externa och interna system vid Universitetet.

I huvudsak skall nedanstående möjligheter undersökas närmare:

Universitets ambitionsnivå är mycket hög. Motsvarande projekt har inte genomförts tidigare inom landet. Det är därför av stor vikt att kunna bedöma effekterna av en sådan storskalig integrering. Förutom tekniska aspekter skall därför även andra konsekvenser och effekter undersökas inom områden som pedagogik, företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och psykologi. Dessa områden är preliminära och kan komma att utökas eller inskränkas beroende på vad kommande arbete ger vid handen.

Parternas åtaganden under projektverksamheten Universitetet åtar sig i ett inledningsskede att tillsätta en projektansvarig samt, beroende på resultatet av det inledande arbetet, ställa resurser till förfogande gällande särskilt de icke teknik relaterade områdena.

Telia åtar sig i ett inledningsskede att tillsätta en projektansvarig samt, beroende på resultatet av det inledande arbetet, ställa resurser till förfogande gällande särskilt områdena telekommunikation och nätverk.

Apple åtar sig i ett inledningsskede att tillsätta en projektansvarig samt, beroende på resultatet av det inledande arbetet, ställa resurser till förfogande gällande särskilt områdena datateknik, datakommunikation och on-line tjänster.

Ett förslag till testprojekt skall avrapporteras senast 1 mars 1995.

Detta avtal innebär inte några detaljerade juridiska skyldigheter för någon av parterna utan är av karaktär av en gemensam viljeinriktning. Detaljerade avtal kan i framtiden komma att ingås för vissa av de ovan beskrivna områdena.

Lund 94 10 01________________________
Boel Flodgren
Rektor
Lunds Universitet

________________________
Göran Sundelöf
Regionchef Syd
Telia AB

________________________
Jan Nerdal
VD
Apple Computer AB