PRESSRELEASE 94-10-12:Lunds universitet blir spjutspets inom IT-1994 kommer säkerligen att gå till historien som det år då modern informationsteknologi på allvar slog igenom i Sverige, bl a inom högre utbildning och forskning.

Det säger universitetskansler Stig Hagström, Universitetskanslerämbetet, i en kommentar till den mycket stora satsning på informationsteknologi som nu genomförs på Lunds universitet i nära samarbete med Apple Computer AB. Apple ger universitetet datorer, programvaror och tjänster till ett värde av ca 10 miljoner kronor.

-Vårt mål är att bli ett av de ledande universiteten i Europa när det gäller användningen av informationsteknologi. Avtalet med Apple ger oss en kraftig push framåt, säger Lunds universitets rektor, professor Boel Flodgren.

Redan när Apple introducerade sina persondatorer i Sverige för tio år sedan inledde Lunds universitet, som första universitet i Europa, ett nära samarbetet med Apple Computer AB. Sedan dess har datoranvändningen vid Lunds universitet genomgått en explosionsartad utveckling och gett universitetet ett mycket bra utgångsläge i de fortsatta IT-satsningarna. Det nya avtalet mellan universitet och Apple kommer lagom till 10-årsjubileet av det första samarbetsavtalet. Dessutom kommer det väldigt lägligt:

-Som en skänk från ovan, säger Jonas Alberoth, studentkårens representant i universitetets ledningsgrupp för studentdatorprojektet.

-Det är en utbredd uppfattning att IT kommer att revolutionera undervisningen. Lunds universitet står nu väl rustade att möta den utvecklingen.

Höjer kvaliteten
Vid flera universitet i världen är datorstödd undervisning redan en del av vardagen. Undersökningar har visat att datorstödet underlättar inlämingen och ökar förståelsen. Det höjer även kvaliteten på studenternas och läramas arbete.

Boel Flodgren:

-Alla som är verksamma vid Lunds universitet - lärare, forskare, administrativ personal och studenterna i såväl grundutbildning som forskarutbildning - ska vara förtrogna med informationsteknologins möjligheter och arbetsredskap. Alla ska kunna arbeta med persondatorn som ett naturligt arbetsredskap, kommunicera via datorpost och söka information på de nationella och internationella datornäten.

-De studenter som utbildas vid Lunds universitet - om de rätt utnyttjar möjlighetema - kommer att ha ett försprång framför andra på en arbetsmarknad med helt nya och föränderliga krav på kunskap och kompetens.

En dator till alla
Samarbetet mellan Lunds universitet och Apple ligger helt i linje med de intentioner som regeringens IT-kommision gett uttryck för. När kommissionen lämnade sin rapport talades det bland annat om "en dator till varje elev". På Lunds universitet handlar det om 36 000 studenter. Till det kommer ca 6 000 anställda som också omfattas av IT-projektet.

-Det intressanta med initiativet i Lund är målsättningen att var och en vid Lunds universitet ska få tillgång till en dator. Jag tror att detta är en mycket betydelsefull satsning på vägen mot kunskapssamhället. Med stort intresse kommer jag att ta del av resultaten från Lund, säger universitetskansler Stig Hagström, Universitetskanslerämbetet.

Olof Stenhammar, VD OM-gruppen och medlem i IT-kommisionen:

-För att informationsteknologin ska bli "var mans egendom" krävs att den blir tillgänglig för alla människor. I strävan att öka tillgängligheten är kunskap och förståelse för ITs möjligheter avgörande och det är i utbildningen - på alla nivåer från förskolor till högskolor - som grunden läggs.

-Förhoppningsvis blir överenskommelsen mellan Lunds universitet och Apple vägledande även för andra skolor och privata företag inom ITområdet. Som gammal lundastudent är jag naturligtvis särskilt glad över att Lunds universitet tagit detta kloka beslut.

Det goda exemplets makt
Aven Apple Computer ABs VD, Jan Nerdal, hyser förhoppningar om att avtalet mellan Lunds universitet och Apple ska få följdverkningar på andra skolor och i näringslivet:

-Apple i Sverige har sedan lång tid ett stort engagemang inom högskolevärlden. Som marknadsledare tycker vi det är extra spännande med den satsning på IT som Lunds universitet nu gör. Vi tror att den satsningen kommer att bli ett mönster för alla universitet i Sverige framöver.

Även Jonas Alberoth är inne på det goda exemplets makt:

-Universitetets och studentkårernas satsningar och projekt inom ITområdet är öppna för såväl Mac- som PC-användare. Att Mac-användarna nu får en rad fördelar ser vi som en utmaning för andra aktörer och företag i datorbranschen.
För ytterligare information kontakta Wolf Fernlund, ansvarig för affärsutveckling, Apple Computer AB, tel: 08-703 33 33, 010-200 2000 eller Christer Hjort, informationsansvarig, Lunds universitet, tel:046-10 70 08.