Avtal mellan Lunds Universitet och Apple Computer AB
Lunds Universitet (Universitetet) och Apple Computer AB (Apple) har denna dag enats om följande:

Bakgrund
Med början höstterminen 1995 avser Universitetet att göra det successivt möjligt för alla studenter att via persondator koppla upp sig mot interna och externa system. På sikt är det meningen att denna möjlighet skall omfatta alla inskrivna studenter och anställda vid Universitetet. Syftet är dels att erbjuda bra hjälpmedel för att effektivisera och höja kvaliteten på utbildningen och dels att förbereda studenter inför inträdet i arbetslivet.

Parterna avser att göra detta projekt till en modell som kan följas av andra utbildningsinstitutioner

Apple förbinder sig att:


Det totala värdet av Apples stöd kan uppskattas till totalt ca 10 000 000 SEK.


Universitetet förbinder sig att:


Förutom ovanstående avser parterna att tillsammans med Telia ta fram lösningar för hur universitetets studenter skall kunna koppla upp sig mot interna och externa system. Detta projekt kommer att specificeras i separat avtal mellan Universitetet, Apple och Telia.

De framtagna resultaten skall göras tillgängliga för högskolor och universitet inom och utom landet. I detta avseende ligger projektet väl i linje med övriga satsningar inom detta område; t ex de som är initierade via lT-kommissionens arbete. Samordning skall också ske med andra projekt i möjligaste mån.

Detta avtal gäller i tre år.

Lund 94 09 20

Boel Flodgren
Rektor
Lunds Universitet

Jan Nerdal
VD
Apple Computer AB