Avropsavtal för Mac OS-kompatibla datorer mellan Lunds universitet och Studentlitteratur AB

Beställare: Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Leverantör: Studentlitteratur AB
Åkergränden 1
Box 141
221 00 Lund
Org.nr: 556335-6137
Kontaktperson: Mats Billgren
Tel: 046-31 20 00
Fax: 046-30 53 38

1. ALLMÄN ORIENTERING

Lunds universitet nedan kallat LU och Studentlitteratur AB nedan kallat Studentlitteratur, sluter härmed ramavtal avseende datorer inklusive service och kringutrustning.

Ramavtalet har tillkommit genom en av LU genomförd upphandling. Avtalet innebär att universitetets enheter, samt anställda vid LU kan, utan särskilt upphandlingsförfarande, beställa varor som omfattas av detta ramavtal.

I de fall LU önskar fast pris kan offert inhämtas med 30 dagars giltighetstid.

2. OMFATTNING, PRISER

Detta avtal omfattar leverans av specificerade produkter, funktioner och tjänster avseende MacOS-kompatibla datorer enligt produktsortimentslista för MacOS-kompatibla datorer för svenska marknaden enligt bilaga 1.

2.1 Installation av operativsystem

Datorerna levereras med förinstallerat operativsystem, svensk version i enlighet med Apple Computer standard för installation.

Studentlitteratur ansvarar för att alla delar i kompletta datorer fungerar tillsammans med beställd konfiguration.

2.2 Nya produkter

Nya produkter som tillkommer under avtalets giltighetstid inkluderas automatiskt i avtalet till samma villkor.

2.3 Pris

Priserna på produkterna baseras på AppleStore-pris - 10%.

Studentlitteratur upprättar en speciell webbsida för LU innehållande aktuellt sortiment och aktuella priser. Webbsidan uppdateras regelbundet.

2.4 Prisgaranti

Bifogade priser är högstapriser.

Studentlitteratur äger dock rätt att uppta förhandlingar med LU i de fall Studentlitteraturs ekonomiska villkor från sina leverantörer avsevärt försämras jämfört med de villkor som ligger till grund för detta avtal. Studentlitteratur skall dock via avtal hos egna leverantörer ha garanti för att sådan försämring normalt inte kan inträffa. Skulle valuta eller kostnadsförändringar, utanför Studentlitteraturs kontroll, inträffa före leveranstillfälle justeras priset med motsvarande belopp.

Ändras Studentlitteraturs prislista efter lagd order gäller det lägsta av priserna vid ordertillfället respektive tidpunkten för leverantörens orderbekräftelse.

2.5 Service

Studentlitteratur är auktoriserat som Apple Service & Support Center, vilket innebär att alla garantiåtagande kan utföras av Studentlitteratur. Serviceåtagandet påbörjas inom 8 arbetstimmar. Öppettider 8.00 - 17.00.

Service utöver garanti erbjuds per timme till en kostnad som idag är 550 SEK/timme + moms.

Studentlitteratur erbjuder klippkort för service. Detta ger lägre priser för 5, 10 respektive 25 servicetimmar.

Studentlitteratur erbjuder dessutom service på plats inom Lund utan extra kostnad. Detta gäller enbart kunder inom detta avtal.

2.6 Tillämpning

Detta avtal gäller tillsammans med avtal mellan Lunds universitet och Apple. Beställare är vid beställningstillfället fri att välja de villkor som för tillfället är mest förmånligt oavsett avtal.

3. LEVERANSFÖRESKRIFTER

3.1 Avtalsperiod

Detta avtal träder i kraft den 1999-03-01 och löper t o m 2001-02-28. Avtalet kan förlängas på begäran av LU ytterligare ett år dock längst till och med 2002-02-28.

3.2 Allmänna leveransbestämmelser

LKD:s Avtal 90 gäller som allmänna leveransvillkor mellan parterna med de tillägg och ändringar som föreskrivs i detta avtal. Villkoren i detta ramavtal gäller för de produkter som avtalet omfattar oavsett om detta ramavtal åberopas i beställningen.

3.3 Leveranstider

I normala fall levererar Studentlitteratur produkterna inom 4 veckor. Leveranstidpunkt anges senast vid det skriftliga ordererkännandet som är obligatoriskt.

3.4 Leveransvillkor

Beställda varor skall levereras DDP angiven plats. (DDP = Delivered Duty Paid enligt INCOTERMS 90). Samtliga priser gäller inklusive tull men exklusive mervärdesskatt.

För frakt tillkommer 95 kr för beställning till Lunds universitet och 125 kr inom övriga Sverige.

3.5 Leveransförsening

Vid leveransförsening utgår vite med 1 % av ordersumman per påbörjad vecka, max 12%, från och med av återförsäljaren angiven leveranstidpunkt. Om leveranstiden överstiger 4 veckor efter beställningstillfället, äger beställare rätt att häva köpet. Vid hävning avräknas utbetalt vite.

3.6 Returer

Studentlitteratur åtar sig att ta hand om uttjänta datorer. Dessa varor skickas för destruktion hos auktoriserad miljöstation, som garanterar att svensk miljölagstiftning efterlevs.

3.7 Garanti

Ett års garanti ingår alltid och gäller hos alla auktoriserade återförsäljare i Sverige. Studentlitteratur erbjuder även en förlängd garanti på 2 år (dvs totalt 3 års garanti). Den förlängds garantin omfattar enbart produkter från Apple. Tilläggskostnaden för förlängd garanti är 3% på priset för den utrustning som omfattas av den förlängda garantin. Dock lägst 300 SEK exklusive moms.

3.8 Reklamationer

Reklamation görs direkt till Studentlitteratur.

3.9 Dokumentation

Dokumentation medföljer vid köp.

3.10 Statistikuppgifter

Studentlitteratur skall under avtalsperioden insända statistikuppgifter över levererade kvantiteter en gång per kvartal till Lunds universitet, Byggnadsenheten.

3.11 Prisinformation

Studentlitteratur tillhandahåller kostnadsfritt aktuella prislistor, datablad mm till LU.

Aktuella prislistor kommer under avtalsperioden att läggas ut på överenskommen wwwsida.

4. EKONOMI

4.1 Fakturering, betalning

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. Med godkänd leverans avses alla komponenter levererade i helt skick. Faktureringsavgifter ersätts ej. Dröjsmålsränta utgår enligt lag. Vid delleverans erhåller beställaren delleveransbesked. Om inte annat överenskommits faktureras ej delleveranser.

5. ANSVAR

5.1 Rättsintrång

Leverantören ansvarar för att den av honom levererade utrustningen inte kränker annans rätt. Uppkommer krav från tredje mans sida är leverantören skyldig att överta och föra talan för LU. Studentlitteratur är ansvarig för alla kostnader som LU i sådant sammanhang kan åsamkas.

Bestämmelserna ovan gäller så länge LU äger rätt att utnyttja utrustningen och oavsett om detta avtal upphört att gälla.

5.2 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

_______________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit var sitt.

För Studentlitteratur AB För Lunds universitet

 

 

________________________ ______________________

Stefan Persson, VD Lars Lavesson, byggnadschef