FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
 1998-11-05  Diarienummer I B5 14009/98

 Byggnadsenheten  
 Madelene Winbo  

 

Upphandling av ramavtal avseende Mac OS-kompatibla datorer för Lunds universitet

Ni inbjuds inkomma med anbud på ramavtal för avrop avseende datorer och tjänster enligt nedan.

Uppskattningsvis köper Lunds universitet datorer och kringutrustning för 90 Mkr per år. Hälften av datorerna är Mac OS-kompatibla datorer. Uppskattningsvis kommer cirka 1000 Mac OS-kompatibla datorer att upphandlas inom ramavtalen per år. Eventuellt så kommer ramavtalen också att omfatta köp av datorer till personallån.

Lunds universitet avser att teckna avtal med 3-4 leverantörer beroende på hur anbuden uppfyller våra krav. Vid inköp av Mac OS-kompatibla datorer finns det olika behov inom universitetet. En del institutioner besitter eget tekniskt kunnande och för dem är priset mer avgörande vid inköp. Andra däremot är mycket beroende av leverantörens kompetens och service. Universitetet avser att teckna avtal med båda dessa typer av återförsäljare.

1. ALLMÄN ORIENTERING

Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentra och specialhögskolor en av de största enheterna för forskning och högre utbildning i Skandinavien. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men några utbildnings- och forskningsinstitutioner finns i Malmö.

Inom Lunds universitet ansvarar byggnadsenheten för bl a upphandling av ramavtal. Universitetets organisation är decentraliserad vilket innebär att varje institution och avdelning ansvarar för den egna verksamheten. Institution eller motsvarande väljer själva leverantör och produkter med utnyttjande av ramavtalen.

1.1 Beställare

Kontaktpersoner:

Tekniska frågor:

Roland Månsson, Lunds datacentral tel 046-222 74 36

E-post: Roland.Mansson@ldc.lu.se

Arne Sundström, AU-enheten tel 046-222 40 83

E-post: Arne.Sundstrom@au.lu.se

Administrativa frågor:

Madelene Winbo, Byggnadsenheten tel 046-222 37 47

E-post: Madelene.Winbo@bygg.lu.se

2. OMFATTNING MM

2.1 Omfattning

Upphandlingen omfattar leverans, efter avrop, av specificerade produkter, funktioner och tjänster avseende Mac OS-kompatibla datorer enligt produktsortimentslista för Mac OS-kompatibla datorer för svenska marknaden.

För de produkter där tangentbord ingår skall detta vara svenskt.

2.2 Auktorisation

Det är önskvärt att återförsäljaren är auktoriserad av generalagent.

2.3 Installation av operativsystem och licenser

Datorerna bör levereras med förinstallerat operativsystem, svensk version. Lunds universitet bör kunna krediteras licenskostnaden då vi innehar en site-licens för Mac-OS.

2.4 Nya produkter

Nya produkter som tillkommer under avtalets giltighetstid skall automatiskt inkluderas i avtalet till samma villkor.

2.5 Pris

Pris skall anges som ett fast pålägg i procent på återförsäljarens inprislista från generalagent alternativt rabattsats på vid varje tidpunkt lägsta prislista mot kund.

Rabattsatsen skall även gälla på kampanjpriser. Prislista för aktuellt sortiment bör finnas på en webb-sida speciellt för Lunds universitet.

2.6 Prisgaranti

Angivna priser är högstpriser som gäller under hela avtalsperioden. Leverantören äger dock rätt att uppta förhandlingar med LU i de fall leverantörens ekonomiska villkor från sina leverantörer avsevärt försämras jämfört med de villkor som ligger till grund för detta avtal. Leverantören skall dock via avtal hos egna leverantörer ha garanti för att sådan försämring normalt inte kan inträffa.

Ändras leverantörens prislista efter lagd order gäller det lägsta av priserna vid ordertillfället respektive tidpunkten för leverantörens orderbekräftelse.

I de fall LU önskar ett fast pris från leverantören kan offert inhämtas med max 30 dagars giltighetstid.

2.7 Service

Beskriv den service som kan tillhandahållas samt om service på plats kan erbjudas.

2.8 Omhändertagande av utrangerad utrustning

Leverantören bör kunna återta datorn när den inte längre brukas och då sörja för ett miljöriktigt omhändertagande. Anbudsgivaren skall beskriva ett sådant omhändertagande.

2.9 Energiåtgång

Det är önskvärt att utrustningen uppfyller energisparkrav enligt vedertagen standard, t ex TCO 95 eller liknande.

2.10 Garanti

Ett års garanti skall ingå och gälla hos alla auktoriserade återförsäljare i Sverige. Anbudsgivare skall också lämna prisuppgift för ytterligare två års garanti dvs totalt tre års garanti.

2.11 Personalköp

Avtalet kan komma att omfatta köp av datorer till personallån men universitetet kan ändå välja att göra en särskild upphandling för ett sådant inköp.

3. LEVERANSFÖRESKRIFTER

3.1 Avtalsperiod

Avtal kommer att tecknas för två år med möjlighet till förlängning ett år. Avtalsperioden kan maximalt bli tre år.

3.2 Allmänna leveransbestämmelser

LKD:s Avtal 90 gäller som allmänna leveransvillkor mellan parterna. Vid beställning från universitetet av utrustning som omfattas av detta avtal hos återförsäljare som universitetet slutit ramavtal med enligt detta anbud, skall villkoren i ramavtalet gälla även i de fall detta inte explicit angetts i beställningen.

3.3 Leveranstider

Leverans skall ske inom 4 veckor från beställningstillfället. Leveranstidpunkt skall senast anges vid det skriftliga ordererkännandet som är obligatoriskt.

3.4 Leveransvillkor

Ange leveranskostnad. Leverans av utrustning till av kunden angiven plats skall erbjudas. Samtliga priser skall gälla inklusive tull men exklusive mervärdesskatt.

3.5 Leveransförsening

Vid leveransförsening utgår vite med 1% av ordersumman per påbörjad vecka, max 12 %, från och med av återförsäljaren angiven leveranstidpunkt. Beställaren har rätt att häva köpet om väsentliga delar av köpet är försenat med mer än 4 veckor från angiven leveranstidpunkt.

3.6 Statistikuppgifter

Leverantör skall under avtalsperioden insända statistikuppgifter till byggnadsenheten vid Lunds universitet över levererade kvantiteter en gång per kvartal.

4. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

4.1 Upphandlingsförfarande

För upphandlingen gäller Lag om Offentlig Upphandling. Upphandlingsformen är öppen upphandling. Detta innebär bl a att prövning och antagande av anbud kommer att ske utan förhandling. Enligt lag är vi förhindrade att förhandla.

4.2 Anbudsutformning

Följande uppgifter skall redovisas i anbudet.

  1. Produktsortimentlista inklusive priser och rabattsats.
  2. Beskrivning över hur leverantören uppfyller skal och bör krav enl p 2 och 3.
  3. Organisationsnummer
  4. Referenser

4.3 Anbudstidens utgång

Anbudet skall vara beställaren tillhanda senast måndagen den 18 januari 1999 i original och 3 kopior. För sent inkomna anbud kommer ej att beaktas.

4.4 Anbudets giltighet

Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud till och med 1999-03-05.

4.5 Adressering

Anbud skall avges skriftligt i förslutet kuvert och märkas "Anbud Mac OS-kompatibla datorer". Anbud kan ej lämnas via fax.

Anbudsadress

Lunds universitet

Registrator

Box 117

221 00 LUND

4.6 Anbudsutvärdering

De anbud som bedöms vara ekonomiskt mest fördelaktig kommer att antagas. Bedömningen görs utifrån följande kriterier, utan inbördes rangordning.

Vid behov kommer Lunds universitet att begära kompletterande information om anbudsgivarens ekonomiska ställning.

5. EKONOMI

5.1 Fakturering, betalning

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. Med godkänd leverans avses alla komponenter levererade i helt skick. Faktureringsavgifter ersätts ej. Vid delleverans skall beställaren erhålla delleveransbesked. Om inte annat överenskommits får delfakturor ej faktureras.

 

På universitetets vägnar

 Ann Tångmark-Lundberg  Madelene Winbo
 Bitr byggnadschef  

 

 


 Postadress Box 117, S-221 00 LUND
 Besöksadress Byrålogen Paradisgatan 5C
 Telefon dir 046-222 37 47, växel 046-222 00 00
 Telefax 046-222 44 00
 E-post Madelene.Winbo@bygg.lu.se
 Internpost Hämtställe 31
 Internet http://www.lu.se/bygg/index.html
 Organisationsnr 202100-3211