Avropsavtal för Mac OS-kompatibla datorer mellan Lunds universitet och Core Computer AB

Beställare: Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Leverantör: Core Computer AB

Org.nr: 556354-7321
Kontaktperson: Björn Sundberg
Tel: 08-690 90 00
Fax: 08-346460

1. ALLMÄN ORIENTERING

Lunds universitet nedan kallat LU och Core Computer AB nedan kallat Core, sluter härmed ramavtal avseende datorer inklusive service och kringutrustning.

Ramavtalet har tillkommit genom en av LU genomförd upphandling. Avtalet innebär att universitetets enheter, samt anställda vid LU kan, utan särskilt upphandlingsförfarande, beställa varor som omfattas av detta ramavtal.

I de fall LU önskar fast pris kan offert inhämtas med 30 dagars giltighetstid.

2. OMFATTNING, PRISER

Detta avtal omfattar leverans av specificerade produkter, funktioner och tjänster avseende MacOS-kompatibla datorer enligt produktsortimentslista för MacOS-kompatibla datorer för svenska marknaden enligt bilaga 1.

2.1 Installation av operativsystem

Datorerna levereras med förinstallerat operativsystem, svensk version i enlighet med Apple Computer standard för installation.

Lunds universitet krediteras licenskostnad om 248:40 SEK exkl mervärdesskatt för varje av Core till LU levererad dator som innehåller Mac OS licens i det fall Mac OS ingår i gällande licensavtal mellan LU och Apple Computer. Angivna priser är licenskostnaden avdragen.

Core ansvarar för att alla delar i kompletta datorer fungerar tillsammans med beställd konfiguration under förutsättning att det vid beställningen framgår vilka komponenter som ingår i den totala konfigurationen, vilka krav som finns på förväntad funktion samt att kraven utgår från tillverkarens specifikationer.

2.2 Nya produkter

Nya produkter som tillkommer under avtalets giltighetstid inkluderas automatiskt i avtalet till samma villkor.

2.3 Pris

Följande prissättningsformel gäller.

LU:s pris = inpris x 1.08 för 1 års garanti
LU:s pris = inpris x 1.10 för 3 års garanti

Priserna gäller kampanjpriser och även sk educationpriser.

Core upprättar en speciell webbsida för LU innehållande aktuell sortiment och aktuella priser. Webbsidan uppdateras regelbundet.

2.4 Prisgaranti

Reglerna för prissättning till universitetet får inte försämras under avtalstiden. Core äger dock rätt att uppta förhandlingar med LU i de fall Cores ekonomiska villkor från sina leverantörer avsevärt försämras jämfört med de villkor som ligger till grund för detta avtal. Core skall dock via avtal hos egna leverantörer ha garanti för att sådan försämring normalt inte kan inträffa. Skulle valuta eller kostnadsförändringar, utanför Cores kontroll, inträffa före leveranstillfälle justeras priset med motsvarande belopp.

Ändras leverantörens prislista efter lagd order gäller det lägsta av priserna vid ordertillfället respektive tidpunkten för leverantörens orderbekräftelse.

2.5 Kundservice

LU har tillgång till Cores supportavdelning/helpdesk som är bemannad vardagar 8.15-17.00.

3. LEVERANSFÖRESKRIFTER

3.1 Avtalsperiod

Detta avtal träder i kraft den 1999-03-01 och löper t o m 2001-02-28. Avtalet kan förlängas, på begäran, av LU ytterligare ett år dock längst till och med 2002-02-28.

3.2 Allmänna leveransbestämmelser

LKD:s Avtal 90 gäller som allmänna leveransvillkor mellan parterna med de tillägg och ändringar som föreskrivs i detta avtal. Villkoren i detta ramavtal gäller för de produkter som avtalet omfattar oavsett om detta ramavtal åberopas i beställningen.

3.3 Leveranstider

Leverans sker inom 4 veckor från beställningstillfället. Leveranstidpunkt anges senast vid det skriftliga ordererkännandet som är obligatoriskt.

3.4 Leveransvillkor

Samtliga priser gäller exklusive frakt. Beställda varor skall levereras DDP angiven plats. (DDP = Delivered Duty Paid enligt INCOTERMS 90). Samtliga priser gäller inklusive tull men exklusive mervärdesskatt.

Fraktkostnad från Stockholm tillkommer. Frakt debiteras enligt vid varje tillfälle gällande priser för Postens Företagspaket.

3.5 Leveransförsening

Vid leveransförsening utgår vite med 1% av ordersumman per påbörjad vecka, max 12%, från och med av återförsäljaren angiven leveranstidpunkt. Beställaren har rätt att häva köpet om väsentliga delar av köpet är försenad med mer än 4 veckor från angiven leveranstidpunkt. Vid hävning avräknas utbetalt vite.

Vite utgår ej om förseningar beror på orsaker utanför Cores kontroll och som Core rimligen ej kan påverka t ex leveransförseningar från Apple Computer.

3.6 Returer

Returer lämnas till av Core utsedd samarbetspartner för ett miljöriktigt omhändertagande.

3.7 Garanti

Ett års garanti ingår alltid och gäller hos alla auktoriserade återförsäljare i Sverige. LU kan också välja 3 årsgaranti, se p 2.3. Core kan erbjuda service/garantireparationer genom samarbetspartner i Lund.

3.8 Reklamationer

Reklamation görs direkt till Core.

3.9 Dokumentation

Dokumentation medföljer vid köp.

3.10 Statistikuppgifter

Core skall under avtalsperioden insända statistikuppgifter över levererade kvantiteter en gång per kvartal.

3.11 Prisinformation

Core tillhandahåller kostnadsfritt aktuella prislistor, datablad mm till LU.

Aktuella prislistor kommer under avtalsperioden att läggas ut på överenskommen www sida.

4. EKONOMI

4.1 Fakturering, betalning

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. Med godkänd leverans avses alla komponenter levererade i helt skick. Faktureringsavgifter ersätts ej. Dröjsmålsränta utgår enligt lag. Vid delleverans erhåller beställaren delleveransbesked. Om inte annat överenskommits faktureras ej delleveranser.

5. ANSVAR

5.1 Rättsintrång

Leverantören ansvarar för att den av honom levererade utrustningen inte kränker annans rätt. Uppkommer krav från tredje mans sida är leverantören skyldig att överta och föra talan för LU. Core är ansvarig för alla kostnader som LU i sådant sammanhang kan åsamkas.

Bestämmelserna ovan gäller så länge LU äger rätt att utnyttja utrustningen och oavsett om detta avtal upphört att gälla.

5.2 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

_______________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit var sitt.

Datum: ____________ Datum: ___________
För Core Computer AB För Lunds universitet

_______________________ ______________________

Bo Klevenstedt, VD Lars Lavesson, byggnadschef