Avropsavtal för Mac OS-kompatibla datorer mellan Lunds universitet och Comit AB

Beställare: Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Leverantör: Comit AB
Dalbyvägen 22
Box 2227
220 02 Lund
Org.nr: 556532-2483
Kontaktperson: Johnny Månsson
Tel: 046-15 04 00
Fax: 046-18 45 44

1. ALLMÄN ORIENTERING

Lunds universitet nedan kallat LU och Comit AB nedan kallat Comit, sluter härmed ramavtal avseende datorer inklusive service och kringutrustning.

Ramavtalet har tillkommit genom en av LU genomförd upphandling. Avtalet innebär att universitetets enheter, samt anställda vid LU kan, utan särskilt upphandlingsförfarande, beställa varor som omfattas av detta ramavtal.

I de fall LU önskar fast pris kan offert inhämtas med 30 dagars giltighetstid.

2. OMFATTNING, PRISER

Detta avtal omfattar leverans av specificerade produkter, funktioner och tjänster avseende MacOS-kompatibla datorer enligt produktsortimentslista för MacOS-kompatibla datorer för svenska marknaden enligt bilaga 1.

2.1 Installation av operativsystem

Datorerna levereras med förinstallerat operativsystem, svensk version i enlighet med Apple Computer standard för installation.

Comit ansvarar för att alla delar i kompletta datorer fungerar tillsammans med beställd konfiguration.

2.2 Nya produkter

Nya produkter som tillkommer under avtalets giltighetstid inkluderas automatiskt i avtalet till samma villkor.

2.3 Pris

Priserna på produktena enligt bilaga 1 är baserade på ett pålägg om 12% på Comits inköpspriser per 1999 01 14. Vid samtidigt avrop överstigande 300 kkr minskar pålägget till 11%. Dessa priser och pålägg kan kontrolleras av en gemensamt utsedd revisor.

Comit upprättar en speciell webbsida för LU innehållande aktuell sortiment och aktuella priser. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

2.4 Prisgaranti

Bifogade priser är högstapriser.

Comit äger dock rätt att uppta förhandlingar med LU i de fall leverantörens ekonomiska villkor från sina leverantörer avsevärt försämras jämfört med de villkor som ligger till grund för detta avtal. Comit skall dock via avtal hos egna leverantörer ha garanti för att sådan försämring normalt inte kan inträffa. Skulle valuta- eller kostnadsförändringar, utanför Comit kontroll, inträffa före leveranstillfälle justeras priset med motsvarande belopp.

Ändras Comits prislista efter lagd order gäller det lägsta av priserna vid ordertillfället respektive tidpunkten för leverantörens orderbekräftelse.

2.5 Service

Comit utför service såväl på plats som inlämning. I akuta fall ställer Comit låneutrustning till förfogande.

2.6 Tillämpning

Detta avtal gäller tillsammans med avtal mellan Lunds universitet och Apple. Beställare är vid beställningstillfället fri att välja de villkor som för tillfället är mest förmånligt oavsett avtal.

3. LEVERANSFÖRESKRIFTER

3.1 Avtalsperiod

Detta avtal träder i kraft den 1999-03-01 och löper t o m 2001-02-28. Avtalet kan förlängas på begäran av LU ytterligare ett år dock längst till och med 2002-02-28.

3.2 Allmänna leveransbestämmelser

LKD:s Avtal 90 gäller som allmänna leveransvillkor mellan parterna med de tillägg och ändringar som föreskrivs i detta avtal. Vilkor i detta ramavtal gäller för de produkter som avtalet omfattar oavsett om detta ramavtal åberopas i beställningen.

3.3 Leveranstider

Leverans sker senast inom 4 veckor från det i orderbekräftelsen angivna leveransdatumet. Skulle försening uppstå ställs låneutrustning till förfogande. Leveranstidpunkt anges senast vid det skriftliga ordererkännandet som är obligatoriskt.

3.4 Leveransvillkor

Samtliga priser gäller inkl frakt. Beställda varor skall levereras DDP angiven plats. (DDP = Delivered Duty Paid enligt INCOTERMS 90). Samtliga priser gäller inklusive tull men exklusive mervärdesskatt.

3.5 Leveransförsening

Vid leveransförsening utgår vite med 1 % av ordersumman per påbörjad vecka, max 12 %, från och med av återförsäljaren angiven leveranstidpunkt. Beställaren har rätt att häva köpet om väsentliga delar av köpet är försenad med mer än 4 veckor från angiven leveranstidpunkt. Vid hävning avräknas utbetalt vite.

3.6 Returer

Utrangerad utrustning överlämnas till SYSAV som svarar för återvinning på Comits bekostnad.

3.7 Garanti

Ett års garanti ingår alltid och gäller hos alla auktoriserade återförsäljare i Sverige. För förlängning av garantin med 2 år dvs totalt tre års garanti tillkommer 5% på avrop upp till 30 000 SEK dock minst 500 SEK, och för avrop över 30 000 SEK tillkommer 4%. Skulle hela avtalet omfattas av förlängd garanti tillkommer 3%.

3.8 Reklamationer

Reklamation görs direkt till Comit.

3.9 Dokumentation

Dokumentation medföljer vid köp.

3.10 Statistikuppgifter

Comit skall under avtalsperioden insända statistikuppgifter över levererade kvantiteter en gång per kvartal.

3.11 Prisinformation

Comit tillhandahåller kostnadsfritt aktuella prislistor, datablad mm till LU.

Aktuella prislistor kommer under avtalsperioden att läggas ut på överenskommen wwwsida.

4. EKONOMI

4.1 Fakturering, betalning

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans. Med godkänd leverans avses alla komponenter levererade i helt skick. Faktureringsavgifter ersätts ej. Dröjsmålsränta utgår enligt lag. Vid delleverans erhåller beställaren delleveransbesked. Om inte annat överenskommits faktureras ej delfakturor.

5. ANSVAR

5.1 Rättsintrång

Leverantören ansvarar för att den av honom levererade utrustningen inte kränker annans rätt. Uppkommer krav från tredje mans sida är leverantören skyldig att överta och föra talan för LU. Comit är ansvarig för alla kostnader som LU i sådant sammanhang kan åsamkas.

Bestämmelserna ovan gäller så länge LU äger rätt att utnyttja utrustningen och oavsett om detta avtal upphört att gälla.

5.2 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

_______________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit var sitt.

För Comit AB För Lunds universitet

 

_______________________ ________________________
Johnny Månsson, VD Lars Lavesson, Byggnadschef