Upphandling av ramavtal avseende Mac OS-kompatibla datorer för Lunds universitet

Bakgrund

Byggnadsenheten genomför i samarbete med Arne Sundström, AU-enheten, och Roland Månsson, LDC, upphandling av ramavtal avseende Mac OS-kompatibla datorer för Lunds universitet.

Upphandlingsformen är öppen upphandling.

Utvärdering

Urvalskriterierna för antagande av anbud har, utan inbördes rangordning, varit: miljöpåverkan, servicekvalitet och tillgänglighet, kundservice, referenser, pris, teknisk kompetens och branschvana.

Vid anbudstidens utgång hade följande anbud inkommit:

Apple Computer AB
Comit
Studentlitteratur
Avancera
MacData AB
Core Computer AB
Novada

Utvärdering

Anbudet från Novada är ofullständigt och utvärderingen avbryts i denna del.

Anbuden delas in i två kategorier, postorderföretag och övriga. Apple, MacData och Core utgör postorderföretag där Core och Apple erbjuder de bästa villkoren, se anbudsutvärdering bilaga 1, och anses vara de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Core har getts tillfälle att förklara de låga priser och företagets ekonomiska situation, låg soliditet och likviditet. Enligt Core är låga priser och hög omsättning företagets affärsidé. Företagets bankkontakt sedan 11 år säger sig stå bakom företaget. Dessutom har Core nyligen tecknat ramavtal med Universitetsdatacentraler, UDC, och Stockholm stad.

Vad gäller övriga anbud uppfyller samtliga leverantörer ställda krav. Avancera erbjuder de högsta priserna varför Apple, Studentlitteratur och Comit anses vara de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden utifrån samtliga kriterier. Ramavtal med Studentlitteratur och Comit säkerställer universitetets behov av service och tekniskt kunnande. Ramavtal med Apple garanterar kontinuitet.

Anbuden från Avancera och MacData innehåller inga fördelar som uppväger sämre villkor och högre priser.

Beslut

Lunds universitet beslutar härmed att antaga anbud från Apple, Comit, Core och Studentlitteratur.

Ramavtal tecknas genom byggnadsenhetens försorg.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad förvaltningschef i närvaro av
byggnadschef Lars Lavesson efter föredragning av byrådirektör Madelene Winbo.

 

 

 

Peter Honeth

Madelene Winbo