FÖRSÄLJNINGSAVTAL MED LUNDS UNIVERSITET

Detta Avtal har ingåtts den 19 mars 1999 ("Ikraftträdandedagen") mellan

1) Apple Computer BV, Kosterijland 42, 3981 AJ Bunnik Netherlands ("Apple"),
och
2) Lunds Universitet, Lund, Sverige ("Universitetet")

med beaktande av följande:

A Apples normala metod för försäljning av Produkter är via särskilt utsedda återförsäljare och distributörer.

B Apple önskar sälja sina produkter till Universitetet (antingen direkt eller via ombud) och därigenom göra det möjligt att bevilja förmånsvillkor till Universitetet.

C Parterna är överens om att ingå avtal om leverans från Apples sida och köp från Universitets av Produkter enligt villkoren i detta Avtal.

1. Definitioner

1.1 I detta Avtal har följande termer nedan angivna innebörd: -

Med "Produkter" avses utvalda Apple-märkta datorprodukter i form av maskinvara (med eller utan förinstallerade operativsystem) och/eller Apple-märkta produkter med utökad garanti som Apple emellanåt kan komma att marknadsföra.

Med "Programvara" avses varje form av programvara som ingår i produkter inklusive, men inte begränsat till, programvara som medföljer operativsystem samt fristående programvara.

Med "Maskinvara" avses varje Produkt som inte är Programvara eller en produkt med utökad garanti.

Med "Arbetsdag" avses annan dag än lördag, söndag och dag som är allmän helgdag i Sverige.

2. Villkor

2.1 Detta Avtal börjar gälla på Ikraftträdandedagen och skall, såvida det inte sägs upp på i detta Avtal tillåtet sätt, gälla under en period som löper ut den 31 mars 2001, dock får parterna efter gemensam överenskommelse förlänga detta Avtal till den 31 mars 2002 om detta skriftligen överenskommits senast den 30 september 2000.

3. Produkter och Priser

3.1 De produkter som är tillgängliga för inköp av Universitetet skall (om inte annat anvisats av Apple) vara de produkter som är tillgängliga för inköp på Apples hemsida i Sverige.

3.2 Apples leverans av Produkter till Universitetet inkluderar inte kostnaden för installation av Produkterna. Installation av Produkter måste anordnas separat av Universitetet genom tredje part.

3.3 Leveransen av Produkterna inkluderar inte fraktkostnaden till Universitet, för vilken en särskild avgift, specificerad på fakturan, utgår. Om beställningar av Produkter till ett antal som överstiger 5 CPU och 5 bildskärmar accepteras skall de tillämpliga fraktavgifterna på sådan beställning inte överstiga fraktkostnaderna för 5 CPU, under förutsättning av att alla sådana beställda Produkter levereras till samma adress.

3.4 Priset på Produkterna till Universitetet skall vara det av Apple annonserade och för Produkterna gällande ALP-priset vid den tidpunkt då en beställning av Produkter accepteras av Apple, med avdrag av en rabatt till Universitetet på 10 %. Universitetet bekräftar att till Universitetet beviljad rabatt står i direkt samband med de förvärvskostnader hänförliga till handlarna som Apple debiterar dess återförsäljare och distributörer för Produkter. I händelse av att grunden för beräknande av förvärvskostnader hänförliga till handlarna ändras under detta Avtals löptid har Apple rätt att göra motsvarande justeringar av rabatten på ALP-priserna för Produkter beställda av Universitetet.

3.5 Priset på Produkterna inkluderar inte lagstadgad mervärdesskatt och inte heller nationella skatter eller avgifter som Universitetet därutöver kan vara skyldigt att erlägga.

3.6 Såvida Universitetet begär det skall Apple ombesörja säker hantering av av Universitetet förvärvade Produkter under detta Avtal upp till och med fem (5) år efter Universitetet mottagit Produkten.

4. Beställningar

4.1 Varje beställning av Produkter måste skickas antingen

4.1.1 till Apple skriftligen i enlighet med den beställningsrutin Apple tillämpar för Universitetet (Apple har rätt att ändra beställningsrutinen från tid till annan och med minst 14 dagars varsel), eller

4.1.2 till av Apple utsedda ombud (enligt den information som Apple från tid till annan skall lämna till Universitetet) som av Apple har getts behörighet att agera som Apples ombud vad gäller handhavandet av försäljning av Produkterna till Universitetet.

4.2 Beställningar av Produkter har inte accepterats av Apple förrän Apple har skickat ett beställningserkännande till Universitetet för varje gjord beställning. Inga beställningar kan accepteras av Apples ombud för Apples räkning.

4.3 Om Apple inte kan acceptera en beställning informerar Apple Universitetet om detta.

4.4 Efter att beställning accepterats har Apple rätt att ersätta beställda Produkter med alternativa Produkter (till samma eller andra priser) om de beställda Produkterna upphör att vara tillgängliga. När Universitetet underrättas om ersättningen har Universitetet rätt att annullera den berörda beställningen.

4.5 Apple skall inte vare sig godtyckligt eller utan skäl vägra att acceptera de beställningar Universitetet gör enligt detta Avtal.

5. Betalning och Kredit

5.1 Såvida inte annat överenskommits, skall full betalning i medel med full täckning erläggas för alla fakturerade belopp i den på fakturan angivna valutan, utan avdrag eller kvittning, inom trettio (30) dagar efter fakturadagen för de berörda Produkterna. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsavgift (som beräknas per dag för varje dags fördröjning av betalningen) på 24 % per år, som Universitetet därutöver skall erlägga.

5.2 Efter Apples val kan leveranser ske enligt sådana kreditvillkor som Apple bestämmer sig för att bevilja Universitetet vid den tidpunkt då en beställning accepteras. Apple förbehåller sig rätten att, efter skriftligt varsel till Universitetet, förklara alla belopp omedelbart förfallna till betalning, om Universitetet underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter gentemot Apple, inklusive bristande iakttagelse från Universitetets sida av kreditvillkoren. Apple förbehåller sig också rätten att antingen generellt eller för en viss beställning från Universitetet variera, ändra eller begränsa beloppet eller varaktigheten av den kredit som Universitetet beviljas.

6. Risk och Leverans

6.1 Alla Produkter levereras av Apple till Universitetets lokaler DDP (Incoterms 1990). Vid godkännande av en beställning skall Apple ange huruvida de beställda Produkterna kan levereras till Universitetet inom fyra veckor efter godkännande av beställningen. Om Apple (vid tidpunkten för godkännande av beställningen) förpliktigar sig att leverera Produkterna inom fyra veckor skall varje försummelse att göra så (såvida inte försummelsen beror på orsak utanför Apples kontroll) resultera i ett prisavdrag på det belopp som Universitetet har att betala enligt följande:

1 % av fakturabeloppet för de Produkter (exklusive fraktkostnader) som är försenade i att levereras för varje vecka eller del av vecka som leveransen är försenad, med förbehåll för ett maximalt prisavdrag på 12 %.

6.2 Risken för förlust av eller skada på Produkterna övergår till Universitetet när transporten börjar lasta av Produkterna vid Universitetets lokaler. Om Universitetet underlåter att ta emot leveransen eller om transportören inte kan lasta av den till följd av Universitetets handlande eller försummelse, övergår risken ändå till Universitetet vid den tidpunkt då Universitetet skulle ha tagit emot leveransen.

6.3 Såvida inte Universitetet tydligt och skriftligen meddelar Apple om något annat för en viss beställning, har Apple rätt att göra delleveranser av Universitetets beställningar, vilka leveranser skall faktureras separat och betalas när de förfaller. Om inte annat meddelades av Universitetet när beställningen gjordes skall varje försening av en delleverans inte befria Universitetet från skyldigheten att acceptera återstående leveranser.

6.4 Om inte annat följer av paragraf 6.1 förbehåller sig Apple rätten att senarelägga leverans om beställningar av Produkterna överstiger Apples tillgängliga lager, varvid Apple skall fördela sitt tillgängliga lager och leverera enligt en grundval Apple enligt eget bedömande finner skälig, och utan skadeståndsansvar gentemot Universitetet på grund av den valda fördelningsmetoden eller dess implementering.

6.5 Om inte annat skriftligen överenskommits skall alla leveranser (vilka vid tillämpningen av denna punkt skall anses inkludera såväl de förpackade Produkternas innehåll som själva förpackningarna) anses vara korrekta och oskadade om inte Universitetet vid tiden för leveransen specificerar på Apples kopia av leveransdokumentationen den exakta naturen av bristen eller felet i leveransen och skriftligen till Apple påtalar denna brist eller detta fel inom fjorton (14) dagar efter den ursprungliga leveransdagen för den berörda leveransen. Försummelse från Universitetets sida att på detta sätt informera Apple, innebär att Universitetet avstår från alla sådana krav. All kommunikation med Apple måste inkludera beställningens nummer och den exakta naturen av avvikelsen mellan beställningen och leveransen vad gäller antal eller typ av levererade produkter. För underleveranser skall Apple, enligt vad Apple ensamt bestämmer, lämna en förklaring av avgifterna, en ersättningsleverans eller kreditera Universitetets konto inom trettio (30) dagar efter mottagande av sådan skriftlig underrättelse från Universitetet.

7. Licensiering av Programvara

7.1 All Programvara licensieras till Universitetet enligt villkoren i tillämpliga licensavtal. Dessa licensavtal levereras tillsammans med Programvaran.

8. Assistans för programvara

8.1 Apple tillhandahåller en begränsad telefonassistans för Programvara som medföljer Produkterna under ett år från inköpsdagen (fakturadatumet).

8.2 Telefonassistansen består av telefonrådgivning enbart avseende problem rörande installation och konfigurering samt därmed förknippade frågor om användning.

8.3 Telefonassistansen är tillgänglig Arbetsdagar mellan 08.00 och 20.00.

8.4 Vid tillhandahållande av telefonassistans försöker Apple att lösa problemet vid första samtalet. Apple kan inte garantera en omedelbar lösning på alla problem. Ibland kan Apple behöva ringa tillbaka för att kunna tillhandahålla en lösning.

9. Ett års Garanti på plats

9.1 Apple lämnar garanti på all Maskinvara ifråga om fel i material och tillverkning under ett år från inköpsdagen (fakturadatumet). När Apple reparerar eller byter ut Maskinvaran under denna garanti omfattas sådan reparerad eller utbytt Maskinvara av denna garanti under ettårsperioden eller under nittio dagar från dagen för reparationen/utbytet, beroende på vilket som är längst. Vid fel på Maskinvaran tillhandahåller Apple alla delar och allt arbete som krävs för att reparera Maskinvaran till gott funktionsdugligt skick enligt de villkor som anges i denna garanti.

9.2 Inom en Arbetsdag efter Universitetets rapport om ett fel ringer en tekniker Universitetet för att diagnostisera felet och anordnar om så krävs ett besök på plats.

9.3 Apple tillhandahåller det avhjälpande underhåll och den reparation, inklusive alla delar och allt arbete, som krävs för att återställa felande Maskinvara till gott funktionsdugligt skick. Apple får efter eget val byta ut Maskinvara eller delar av Maskinvara, och Apple får använda renoverade delar eller moduler vid utförandet av denna tjänst. Utbytesdelar blir Universitetets egendom och de utbytta delarna Apples. Apple får försöka att utföra reparationen i Universitetets lokaler, men om teknikern bedömer det vara nödvändigt får Apple avlägsna Maskinvaran för att kunna utföra reparationer. Apple har inte möjlighet att tillhandahålla ersättningsmaskinvara medan Maskinvaran repareras. Apple försöker så långt möjligt att reparera Maskinvaran inom 14 dagar efter felrapporten, men reparationen kan ta längre tid beroende på omständigheter utanför Apples kontroll.

9.4 Denna garanti omfattar enbart Maskinvara. Garantin omfattar inte Programvara.

9.5 Denna på-plats-garanti omfattar inte följande: skador orsakade av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslöshet; skador orsakade av att Maskinvaran utsatts för olämpliga miljöbetingelser (inklusive men inte begränsat till, för hög temperatur eller luftfuktighet, onormal fysisk eller elektrisk belastning, avbrott eller variationer i strömtillförseln, blixtnedslag, statisk elektricitet eller eldsvåda); skador orsakade av service eller modifieringar eller ändringar av Maskinvaran som utförts av någon annan än ett Auktoriserat Apple-serviceställe; återställning av data; eventuella modifieringar av Maskinvaran som krävs enligt lagstiftning som träder ikraft efter inköpsdagen (fakturadatumet); eller Maskinvara vars serienummer har avlägsnats eller utsatts för manipulationer.

9.6 Denna på-plats-garanti är endast tillgänglig för Universitetet i Sverige. Utanför Sverige lämnar Apple en garanti i form av inlämningsservice under ett år från inköpsdagen (fakturadatumet) enligt följande. För bärbar Maskinvara (Maskinvara som kan användas utan nätkabel) kan Universitetet få garantiservice genom inlämning var som helst i världen där det finns ett Auktoriserat Apple-serviceställe. Om Maskinvaran inte kan repareras eller bytas ut i det land där den finns, kan den behöva skickas till ett annat land eller returneras till Sverige på Universitetets bekostnad för garantiservice. För all icke-bärbar Maskinvara kan Universitetet få garantiservice genom inlämning var som helst inom Europeiska unionen, Schweiz eller Norge. För att få garantiservice genom inlämning måste Maskinvaran på Universitetets bekostnad tas till ett Auktoriserat Apple-serviceställe. När Apple-servicestället kontaktas måste Universitetet visa upp ett inköpsbevis (en kopia av fakturan). Universitetet ansvarar, innan Maskinvaran lämnas till ett Auktoriserat Apple-serviceställe för garantiservice genom inlämning, för att en särskild säkerhetskopia har gjorts av systemprogram, tillämpningsprogram och av alla data och för att eventuella lösenord har avaktiverats. Universitetet ansvarar för ominstallationen av all sådan programvara, alla data och lösenord.

10. Skadeståndsansvar

10.1 Dessa villkor fastställer hela räckvidden av Apples skyldigheter och skadeståndsansvar avseende leverans av Produkterna.

10.2 Inga andra garantier eller villkor är bindande för Apple än de som utryckligen anges i detta Avtal.

10.3 Alla garantier eller villkor gällande Produkterna som på annat sätt kan underförstås eller införlivas i Avtalet genom lagstiftning, sedvanerätt eller på annat sätt (inklusive, men inte begränsat till, eventuella underförstådda villkor rörande kvalitet eller lämplighet för visst ändamål) undantas härigenom uttryckligen.

10.4 Ingenting i detta Avtal begränsar eller utesluter Apples skadeståndsansvar ifråga om dödsfall eller personskada som Apple av oaktsamhet eller avsiktligen orsakar.

10.5 Om inte annat följer av villkoren i 10.1 och 10.2, ansvarar Apple inte för förlorad inkomst, utebliven förtjänst, uteblivna kontrakt, förlust av data eller för någon annan form av indirekt skada eller följdskada eller annan skada, hur denna än uppkommer och oberoende av om den orsakas avsiktligen (inklusive genom oaktsamhet), genom avtalsbrott eller på annat sätt.

10.6 Om inte annat följer av villkoren i 10.1, 10.2 och 10.3, skall Apples maximala, sammanlagda kontraktuella eller utomkontraktuella skadeståndsansvar under inga omständigheter överstiga det belopp Universitetet skall betala till Apple för den eller de berörda Produkterna.

11. Exportkontroll

11.1 Universitetet förbinder sig (i) att inte exportera någon Produkt till något land i strid med någon Exportlag och (ii) att inte exportera någon Produkt till något land för vilket det krävs exporttillstånd eller annat tillstånd från regeringen, utan att först ha inhämtat alla nödvändiga licenser eller andra tillstånd.

12. Force Majeure

12.1 Apple ansvarar inte för någon förlust eller skada som Universitetet åsamkas eller som Universitetet förorsakar till följd av försenad eller utebliven fullgörelse från Apples sida av skyldigheter under detta Avtal, i den mån denna försening eller underlåtenhet orsakas av omständigheter utanför Apples skäliga kontroll.

13. Tillämplig Lag och Jurisdiktion

13.1 Svensk lag är tillämplig på detta Avtal och båda parter är underställda svenska domstolars jurisdiktion.

14. Allmänt

14.1 Vare sig Apples eller Universitetets underlåtenhet att följa något villkor i detta Avtal skall innebära att ifrågavarande part friskriver sig från detta villkor. Sådan underlåtenhet skall på intet sätt inverka på rätten att senare hävda villkoret.

14.2 Att en bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller inte kan hävdas skall inte inverka negativt på giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser.

14.3 Villkoren i detta Avtal är tillämpliga på varje beställning Apple accepterar härunder och i den mån som det är en konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkoren i LKD Avtal 90 skall villkoren i detta avtal ha företräde. Bestämmelser i Universitetets beställningsformulär eller i andra affärsformulär är inte tillämpliga på någon beställning. Detta Avtal ersätter de bestämmelser angående köpeskilling och rabatter som innefattades i Avtalet mellan Apple Computer Europé AB och Universitetet den 20 september 1997.

14.4 Apple får när som helst säga upp detta Avtal utan krav på att lämna varsel om (i) Universitetet
försummar att betala något förfallet belopp till Apple, och denna försummelse kvarstår utan att åtgärdas under en period av fjorton (14) dagar efter skriftligt påpekande därom, eller (ii) Universitetet inlåter sig i återförsäljning av Produkterna.

14.5 Universitetet får när som helst säga upp detta Avtal om Apple underlåter att fullgöra någon väsentlig skyldighet och denna försummelse kvarstår utan att åtgärdas under en period av trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom. Om Apple har gjort delleveranser i enlighet med detta Avtal, skall varje delleverans utgöra ett separat kontrakt och eventuella krav från Universitetet avseende en eller flera delleveranser ger inte Universitetet rätt att säga upp detta Avtal i dess helhet.

14.6 VARKEN APPLE ELLER UNIVERSITETET HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR NÅGON FORM AV SKADOR TILL FÖLJD AV ATT DETTA AVTAL SÄGS UPP I ENLIGHET MED DESS VILLKOR. UNIVERSITETET AVSÄGER SIG ALL RÄTT UNIVERSITETET KAN HA TILL ERSÄTTNING ELLER REPARATIONER VID UPPSÄGNING ELLER UPPHÖRANDE AV DETTA AVTAL I ENLIGHET MED DESS VILLKOR.

14.7 Detta Avtal kan inte överlåtas av Universitetet, och Universitetet får inte överlåta sina skyldigheter därunder utan Apples skriftliga medgivande i förväg. Apple får överlåta detta Avtal utan Universitetets medgivande under förutsättning av att sådan överlåtelse sker till ett närstående bolag.

14.8 Apple skall varje kvartal förse Universitetet med följande statistiska uppgifter:-

14.8.1 beställda Produkter, levererade Produkter samt vilken Universitetsenhet som köper Produkterna.

14.9 Om inte annat förbehålls, får detta Avtal inte ändras av någondera parten såvida inte ändringen skriftligen överenskommits och undertecknats av behöriga företrädare för vardera parten. Apple får ändra villkoren i detta Avtal med 90 dagars varsel utan krav på skriftligt godkännande från Universitetet om de föreslagna ändringarna inte är till Universitetets nackdel.

Detta Avtal har ingåtts den 19 mars 1999 av behöriga företrädare för inblandade parter enligt följande:

 Apple Computer BV         Lunds Universitet
 VD Apple Computer AB    Byggnadschef
 position    position
 Ole Andersen    Lars Lavesson
 signatur    signatur